اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

 

تقویم آموزشی

ثبت نام و حضور در رویدادها

اسپانسرشیپ

آموزش در محل

اخبار و رویدادها
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

نگهداری و تعمیراتنگهداری و تعمیراتفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتمدیریت پروژهمدیریت پروژه
زنجیره تأمینزنجیره تأمینمالی و بانکمالی و بانکمدیریت امروزمدیریت امروز

همکاران ما