تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

 

تقویم آموزشی

ثبت نام و حضور در رویدادها

اسپانسرشیپ

آموزش در محل

اخبار و رویدادها
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

نگهداری و تعمیراتنگهداری و تعمیراتفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتمدیریت پروژهمدیریت پروژه
زنجیره تأمینزنجیره تأمینمالی و بانکمالی و بانکمدیریت امروزمدیریت امروز

همکاران ما