در گذشته رهبر سازماني يك رئيس بود. امروزه رهبران بايد شريك كاركنان خود باشند. آنها ديگر نمي توانند با تكيه بر قدرت سازماني هدايت سازمان را به تنهايي انجام دهند. (Ken Blanchard)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا


26 مرداد 1395
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            ۸ ساعت            8:30-17:00           

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

افشین لامعی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

-


تیـــنا تعویذی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همکاران ما