اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا


26 مرداد 1395
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            ۸ ساعت            8:30-17:00           

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

افشین لامعی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

-


تیـــنا تعویذی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همکاران ما