در دنياي كسب و كار، آينه عقب همواره شفاف تر از شيشه جلوست. (Warren Buffett)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا


26 مرداد 1395
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            ۸ ساعت            8:30-17:00           

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

افشین لامعی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

-


تیـــنا تعویذی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همکاران ما