تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا


26 مرداد 1395
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

فناوری اطلاعات            ۸ ساعت            8:30-17:00           

همایش سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

افشین لامعی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

-


تیـــنا تعویذی

دانشجوی دکترای امنیت اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همکاران ما