در گذشته رهبر سازماني يك رئيس بود. امروزه رهبران بايد شريك كاركنان خود باشند. آنها ديگر نمي توانند با تكيه بر قدرت سازماني هدايت سازمان را به تنهايي انجام دهند. (Ken Blanchard)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

                                آنچه در این دوره خواهید آموخت


مخاطبان دوره


درباره این دورههمکاران ما