تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

                                آنچه در این دوره خواهید آموخت


مخاطبان دوره


درباره این دورههمکاران ما