اگر ميخواهي دليل اينكه چرا بشر نتوانسته است از حداكثر توان خود بهره ببرد و هرگز هم نخواهد برد را در يك كلمه بيان كني، آن كلمه «جلسات» خواهد بود. (Dave Barry)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

                                آنچه در این دوره خواهید آموخت


مخاطبان دوره


درباره این دورههمکاران ما